KEHITYKSELLINEN KIELIHÄIRIÖ

Kehityksellisessä kielihäiriössä (aiemmin kielellinen erityisvaikeus/dysfasia) lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Tämä tulee usein selkeästi esille vuorovaikutustilanteissa. Asioista kertominen tuottaa lapselle merkittäviä vaikeuksia. Kerronta voi olla joko hyvin suppeaa ja lyhyttä tai hyvinkin vuolasta ja runsasta, mutta lapsi ei pysty rakentamaan kertomastaan ehjää kokonaisuutta. Sosiaaliset tilanteet voivat olla lapselle haastavia, jos sosiaalisten sääntöjen ymmärtäminen ja omaksuminen on hankalaa tai lapsen on vaikea käyttää kieltä vuorovaikutuksen välineenä. Myös puheen ymmärtämisen vaikeus vaikuttaa sosiaalisten tilanteiden haastavuuteen. Kouluiässä ja myöhemmin monilla ilmenee myös luetun ymmärtämisen vaikeutta.

Kehitykselliseen kielihäiriöön voi liittyä liitännäisoireita, joita ovat esimerkiksi motorinen kömpelyys, tarkkaavuuden häiriöt, toiminnanohjauksen ongelmat sekä aistisäätelyn vaikeudet. Lisäksi sosiaalisissa taidoissa voi esiintyä puutteita.

Lisätietoa Aivoliiton nettisivuilta.

 

 

 

Keräsin lapseni palasia
Rantakivien välistä
Kasvot märkänä

Asetuin tauluun
Kyetäkseni
Tekemään työn

-Tiina Luukkonen-

Copyright © Etelä-Savon ADA ry